Opplæringskontoret for hotell-, restaurant- og reiselivsfag i Troms

Vedtekter

Vedtekter for Opplæringskontoret for hotell-, restaurant-, og reiselivsfag i Troms.

§1. Formål

Kontoret skal ha som hovedformål å koordinere/effektivisere opplæringen av medlemsbedriftenes lærlinger. Lette bedriftenes arbeide i rekruttering av medarbeidere i et mål om en faglig og serviceinnstilt holdning til bransjen. Å påse at Opplæringsloven blir fulgt i samsvar med Læreplanen/Fagplanen, og å kvalitetssikre opplæringa gjennom blandt annet utarbeidelse av «Håndbok for faglig leder i bedrift».

§2. Deltagere

Hotell og Restaurant og Reiseliv godkjente bedrifter, samt andre som opplæringskontoret/styret kan godkjenne på særskilte vilkår. Utmeldelse kan skje skriftlig med 6 måneders varsel.

§3. Økonomi

Kontorets drift finansieres av offentlige tilskudd og av medlemsbedriftene ved medlemskontigent, og andel av lærlingetilskuddet. Lærlingen lønnes av medlemsbedriftene etter den til en hver tid gjeldende tariff. Eventuelt overskudd av driften av kontoret tilbakeføres bedriftene, eller overføres eget fond som generalforsamlingen vedtar. Regnskapet føres av et godkjent regnskapskontor. Generalforsamlingen fastsetter medlemskontigenten hvert år.

§4. Styret

Opplæringskontoret ledes av et styre på inntil 5 medlemmer, og med 2 varamenn. Styret har full myndighet i ale saker som ikke er spesielt tillagt generalforsamlingen. Valgperioden er på 2 år, og kan gjenvelges. Dersom et medlem av styret slutter for å gå over til en bedrift som ikke er medlem vil det være naturlig at vedkommende umiddelbart fratrer som styremedlem. Generalforsamlingen velger leder og valgkomite. Daglig leder for kontoret er sekretær for styret. En representant fra Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL) og Fagopplæringskontoret i Troms (FOK) har rett til å være tilstede på styrets møter og få sin mening protokollert, men har ikke stemmerett. Eventuelle forslag til endringer av kontorets vedtekter må være forelagt styret før det kan framlegges på generalforsamlingen.

§5. Generalforsamling

Generalforsamling innkalles hvert år innen utgangen av mars måned. Det sendes skriftlig innkallelse minst 14 dager i forveien til samtlige medlemmer, RBL og FOK. Her vedlegges da:

 1. Årsberetning
 2. Regnskap
 3. Budsjettforslag
 4. Dagsorden

Til behandling på generalforsamlingen:

 1. Årsberetning
 2. Regnskap
 3. Budsjett
 4. Tildeling av stipend
 5. Innkommende saker

Hver bedrift har 1 stemme, men rett til å møte med 2 representanter. Medlemmene kan stemme med fullmakt fra 1-en annen medlemsbedrift. Vedtekstendringer krever 2/3-dels flertall. Generalforsamlingen er opplæringskontorets øverste myndighet. Styret eller minst 2/3 av medlemmene kan innkalle til ekstraordinær generalsforsamling. RBL og FOK har rettigheter som nevnt i §4. Generalforsamlingen vedtar, etter forslag fra styret, hvem som skal tildeles årets stipend. Egen statutt finnes for stipend.

§6. Administrasjon

 1. Det ansettes en Daglig leder/opplæringssekretær med faglig bakgrunn på heltid. Oppgaver vil være:
 2. Kontrakter og avtaler.
 3. Innmelding/koordinering av lærlig, skole og bedrift.
 4. Oppfølging/plassering av lærling i samarbeide med bedriften.
 5. Oppmelding til fagprøver.
 6. Arrangere kurs/seminar for lærlinger/bedrifter.
 7. Informere/veilede om muligheter for videre etterutdanning.
 8. Delta på yrkesmesser/rekruttering til fagene. Foreta underveis evaluering av lærlingene, minst 2 ganger pr. år.

Bedriften og opplæringskontoret inngår avtale om hvilken lærling som skal være utplassert i den enkelte bedrift til en hver tid. Opplæringskontoret har det overordnede ansvar for at opplæringsplanen følges.

§7. Nedleggelse av kontoret

Kan skje ved vedtak av generalforsamlingen i ordinært eller ekstraordinært møte med 2/3-dels flertall. Eventuelle overskuddsmidler føres tilbake til medlemmene.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.